Bộ chia gas Mitsubishi

Bộ chia gas Mitsubishi bao gồm: 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas Mitsubishi (join) là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.

Bộ chia gas Mitsubishi

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) Mitsubishi là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
COCQ đầy đủ.

Bộ chia gas Mitsubishi

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) Mitsubishi là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
COCQ đầy đủ

Bộ chia gas Mitsubishi

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) Mitsubishi là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
COCQ đầy đủ

Bộ chia gas Mitsubishi

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) Mitsubishi là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.