Bộ chia gas LG

Bộ chia gas LG bao gồm: 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas LG (join) là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.

Bộ chia gas LG

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) LG là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.

Bộ chia gas LG

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) LG là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.

Bộ chia gas LG

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) LG là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.

Bộ chia gas LG

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) LG là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.

Bộ chia gas LG

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) LG là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.

Bộ chia gas LG

Bộ chia 02 chi tiết + bảo ôn, Chất liệu: đồng + xốp bảo ôn
Bộ chia gas (join) LG là phụ kiện ống đồng dùng trong hệ thống lạnh.
Bộ chia gas ống đồng dùng để chia gas chảy trong ống đồng trong hệ thống lạnh.